'Werd Corona voorspeld?' Een analyse van pandemie-voorspellingen

Ingediend door vbijllaardt op zo, 06/14/2020 - 15:39

Na de Spaanse Griep van 1918 heeft de wereld niet meer een epidemie gekend die het leven en welzijn van vrijwel de hele wereldbevolking zodanig in gevaar bracht als de huidige Corona-pandemie. Als gevolg hebben we dan ook nog een economische crisis met miljoenen werklozen en de ineenstorting van de toeristische sector, de luchtvaart, de horeca en de culturele sector. Bij een dergelijke gebeurtenis kun je je dan afvragen of dit niet voorspeld is.

De afgelopen jaren hebben experts op het gebied van virologie en epidemiologie al vaker voorspeld dat er een grote virologische epidemie zou komen, maar zonder specifiek aan te geven wanneer en waar. Ook Bill Gates en Amerikaanse veiligheidsexperts hebben dat voorspeld.
Maar zijn er ook helderzienden die de Corona-crisis heeft voorspeld?

Na het uitbreken van de huidige crisis is er aandacht gevestigd op een paragraaf uit een boek van de Amerikaanse helderziende Sylvia Browne. Deze luidt:
“In around [sic] 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely.”

Als parapsychologen willen we graag weten of we dit als een betrouwbare voorspelling kunnen beschouwen. Aangezien het boek in 2008 is geschreven en mevrouw Browne inmiddels is overleden, kunnen we vaststellen dat dit voor de uitbraak is opgeschreven. Het jaartal klopt en de beschrijving dat de ziekte de longen aantast, en dat het niet (goed) met bestaande geneesmiddelen kan worden behandeld, lijkt te kloppen. Is dit nu een bewijs dat dit een serieuze paranormale voorspelling is? Nou nee, want de aanduiding ‘in of rond 2020’ is niet voldoende specifiek, en de verwachting dat de epidemie net zo snel zal verdwijnen als ze is begonnen, lijkt helaas niet uit komen. Sceptici hebben er ook op gewezen dat mevrouw Browne een nogal twijfelachtige reputatie had omtrent haar verdere voorspellingen. Het zal nog zeker tot 2030 duren, voordat we weten of het na tien jaar opleeft om vervolgens te verdwijnen.

Een andere helderziende die de Corona-crisis mogelijk voorspeld zou hebben is een blinde mystica, Baba Vanga die in 1911 in het huidige Bulgarije geboren is. Zij was ook wel bekend als de Nostradamus van de Balkan. In 1996 is zij overleden. Volgens een voormalig Bulgaarse atlete die in dat jaar Baba Vanga bezocht, zou zij hebben uitgeroepen dat Corona over ons zou komen. Maar in het Bulgaars betekent Corona heerschappij en Vanga zou mogelijk bevreesd zijn dat Bulgarije door de Russen zou worden gecontroleerd. Eerder had Baba Vanga voorspeld dat een nieuwe dodelijke ziekte zich over de wereld zou verspreiden en dat het virus uit China zou komen. Andere bronnen vermelden echter dat zij het over Afrika zou hebben gehad. Het is (mij) niet bekend of zij een jaar heeft genoemd. Omdat Baba Vanga heel veel voorspellingen van wereldschokkende gebeurtenissen heeft gedaan, waarvan slechts een beperkt deel is uitgekomen, lijkt dit ook geen betrouwbare voorspelling.

Opmerkelijk is het boek ‘The eyes of Darkness’ uit 1981 van de Amerikaanse thriller auteur Dean Koontz. Zoals te vinden is op: http://www.lavieenc.fr/2020/02/29/de-corona-voorspelling-van-koontz/
‘Het verhaal gaat over een Chinese wetenschapper die van kamp wisselt en in Amerika terecht komt. Hij heeft een diskette in zijn bezit en daarop vinden de veiligheidsdiensten gegevens over een nieuw, biologisch superwapen met de naam Wuhan-400. De naam was een referentie naar een labo in de Chinese stad Wuhan, waar men werk had gemaakt van een wapen dat iedere mens op aarde zou kunnen besmetten met een griepachtige ziekte. Wie werd besmet, zou symptomen tonen die eerst doen denken aan een verkoudheid of griep en zelfs een longontsteking. Helaas voor hen is het Wuhan-400 virus zo krachtig dat er geen enkele remedie beschikbaar is. Hij voorspelde niet alleen de ziekte, maar ook het jaartal. Wie de passages in het boek leest, kan niet anders dan de link met het heden leggen. Met bijna chirurgische precisie voorspelt Dean Koontz de uitbraak van het virus zoals we het nu kennen. Meer dan voldoende redenen dus om zowat iedere aanhanger van complottheorieën in de hoogste staat van paraatheid te brengen. De wildste theorieën circuleren reeds op het internet waar men het antwoord zoekt op de vraag: wist Dean Koontz dat één of andere overheid hiermee bezig was?
Het antwoord, minder sensationeel dan men had gehoopt, is helaas negatief. Jawel, de auteur slaagde erin een werk van fictie te maken met links naar de realiteit, links waarbij de wenkbrauwen gefronst worden. Eigen aan complottheorieën is dan weer dat men heel wat andere details, die eveneens in het boek staan, gaat vergeten omdat ze niet meteen in de opzet passen. Dean spreekt over een virus dat 100% dodelijk is, terwijl op dit moment slechts 0.2% van alle besmette mensen ook daadwerkelijk overlijden. Daarnaast is er ook sprake van een virus dat van mens op mens beweegt, terwijl we vandaag te kampen hebben met een virus dat via dieren op de mens werd overgebracht. Last but not least spreekt de schrijver over een doeltreffend wapen dat niet meer dan enkele uren nodig heeft om effect te hebben. Het Corona-virus heeft een incubatieperiode die kan oplopen tot wel 14 dagen.’
Mede omdat Koontz niet heeft geclaimd dat dit een realistische voorspelling zou zijn, lijkt er geen reden om hier een paranormaal fenomeen achter te zoeken.

De voorlopige conclusie is dan, dat er onvoldoende bewijs is voor helderziende voorspellingen van de Corona-crisis.
Tenslotte kunnen we ons afvragen of het uitbreken van de crisis merkbaar is in de resultaten van het Global Consciousness Project van Roger Nelson c.s. In dit project wordt de respons bijgehouden van vele Random Event Generators die soms statistisch gezien afwijkingen vertonen van de strikt willekeurige uitkomst. Zo was er bij de aanslag van 9/11 op het WTC in New York een duidelijke afwijking te zien. Voor een eventuele reactie op de Corona-crisis is het moeilijk om een specifieke datum aan te wijzen, maar Roger Nelson zegt hierover het volgende, zie: https://noetic.org/blog/global-consciousness-and-the-coronavirus-crisis/
‘In connection with the physical spread of the virus, there is another “viral” effect – on the world’s economies – with serious and continuing disruptions. This can be seen in stock market activity which has fluctuated wildly over the last few weeks, with extreme daily changes of 5-13%.
The probes for March 11-13, 16, and 17 showed strong departures on four of the days, one upward and three downward. The fifth case showed typical random variation. This is an informal assessment, but it is meaningful that four of the five samples show strong departures from expectation: the network was not producing normal random data during this time. Thus, although we can’t do rigorous testing, this looks like the GCP network is reacting to the intense and emotionally powerful Coronavirus crisis that has captured our attention all around the world.’
De ‘sterke afwijkingen’ die Nelson noemt duiden erop dat de Corona-crisis effecten heeft laten zien die interessant zijn voor paranormaal onderzoek. Of we hier kunnen spreken van beïnvloeding van een ‘gemeenschappelijk bewustzijn’ (wat dat dan ook moge zijn), is pure speculatie.

Geschreven door Paul Groenenboom

Reacties

Gerrit Bogaers

za, 09/26/2020 - 22:55

Op 25 augustus 2020 schreef ik op dit blog, onder de door vbijlaardt op 12 juli 2020 geschreven post 'Kan de Parapsychologie rijk worden door Associatieve Remote View' als onderdeel van mijn daar onderstaande reactie, (citaat:) "Dagelijks ervaren ontelbaar veel mensen de aanwezigheid van contact op afstand en ingevingen van buiten de persoon van de ontvanger staande zenders uit een geestelijke dimensie, Structureel onderzoek naar deze ervaringen en de verwerking daarvan zouden de wetenschap van de werkelijkheid en de werkelijkheid een enorme dienst bewijzen."

Ik heb in de periode 1984-2005, en in 2007-2009 als jurist, advocaat de paragnost Kees de Haar geobserveerd  ter zake door hem ontvangen voorspellingen van Abdullah en Mercurius, geleidegeesten die zich als vertegenwoordigers van God aan Kees de Haar  kenbaar maakten in séances.

Zijn séances heb ik weergegeven, onderzocht en van commentaar voorzien in  de publicatie, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, drie delen, Mr G.J.A.M. Bogaers B.V., Laren NH, oktober 2017.

In die periode heb ik over door hem ontvangen voorspellingen  gecorrespondeerd met tal van staten en instellingen. De publicatie van 2017 bevat daarvan afschriften. Zij is in de hoogste kringen nationaal en internationaal bekend. In 2026 zond ik aan de SPR een manuscript. In 2019 gaf ik aan de SPR een present exemplaar.

De SPR heeft daaraan geen kenbaarheid gegeven. Ook heeft de SPR ondanks mijn verzoek de studie niet onderzocht. De door het bestuur ter algemene ledenvergadering en in correspondentie besproken daarvoor opgegeven reden is dat de boeken eenvoudig te veel werk zijn.

Ik zelf leid uit de door het bestuur publiekelijk ingenomen afkeer van het geestesmodel als onderzoeks- en verklaringsmodel af dat SPR door het afschrijven van het geestesmodel als onderzoeks- en verklaringsmodel bijna het hele onderzoeksveld van parapsychologie in een brandkast heeft gestopt, waarvan de code is verstopt.

Het is te veel voor SPR aldus het SPR zelf.

In de apocalyps van De Haar komen vijf grote lijnen naar voren. Te weten: klimaatverandering  (= aardverandering); Oorlog en terreur; Politieke, economische en financiële crises; Volksverhuizingen, Nieuwe ziekten onder dieren en mensen, die samenlevingen en regeringen tot wanhoop en verval brengen, alsmede de ultieme spirituele oorzaak voor zover het de menselijke oorzaak van deze crises betreft, de afschrijving van God door de mensheid. In de voorspellingen vraagt God aan mensen om hun leven te beteren en om de (overigens steeds kleiner wordende) kans op het voorkomen of uitstellen van een aardverandering te benutten. Teneinde mensen niet in paniek te brengen hebben wij in de voornoemde periode het geven van bekendheid daaraan zoveel mogelijk beperkt gehouden door deze voornamelijk alleen kenbaar te maken aan de bereikbare hoogste gremia op nationaal en internationaal niveau. Dit leverde hier en daar nuttige feedback op, maar over het algemeen volgde meestal een wegkijken door de hoogste instanties. Het maxime van Nietzsche: de onwetendheid van de dommen getuigt van briljante schranderheid, is niet van toepassing op dit wegkijken door de overheid, want het is inmiddels duidelijk dat nationale en internationale overheden beter wel deze waarschuwingen serieus hadden moeten nemen. Er is dor overheden  veel decennia niets of te weinig mee gedaan.

Was dit uit angst of verlegenheid?

Op algemene ledenvergaderingen heeft de voorzitter, professor Dick Bierman, de leden gewaarschuwd voor het etaleren van parapsychologisch onderzoek als parapsychologisch onderzoek.   Daarom heeft hij er als promotor op toegezien dat parapsychologisch onderzoek niet als zodanig in titels en perspublicaties bekend zijn aldus Dr Bierman, want dit zou anders slecht uit kunnen pakken voor de carrière van promovendi en hun beoordelaars.

Dat daarmee een breed kennisveld aan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein niet ontsloten maar verborgen sis gehoudenis ten koste  van  wetenschappelijk onderzoek op dit gebied moge duidelijk zijn.

Als advocaat en jurist op het snijveld van maatschappij en de voortdurende conflicten tussen goed en kwaad en ook voor mijn carrière heb ik van zulke inhibities geen last. Was dat anders geweest, dan had ik mijn toga als onderzoeker, jurist en advocaat  wel kunnen inpakken en in de mottenballen kunnen leggen. Had ik me iets van een dergelijke angst zoals beleden door SPR moeten aantrekken dan had dat menige gelukkige uitkomst gefrustreerd voor rechtszoekenden en samenleving. Dat kan ik u wel verzekeren. Advocaten hebben o.a. een samenleving dienende en gezonder kunnen makende functie.

Wat niet helpt is angst voor angst.

Ook, of vooral niet bij onderzoek naar buitenissige zaken, zoals parapsychologie die al met zoveel angst en vooringenomenheid zijn beladen.

Wat wel helpt is nuchterheid en  de moed om allerlei monsters die het leven moeilijk maken, of bedreigen in de bek te kijken. Of zoals milieuwetenschappers en milieuwetenschapsjournalisten (o.a. Paul Kingnorth in Trouw december 2019) zeggen, durf in het ravijn te kijken.

Verlegenheid is geen dragend criterium om ‘weg te kijken’.  Nederlanders kennen de uitdrukking  ‘beter mee verlegen dan om verlegen’.

Het is opvallend dat de boodschap van de apocalyps van De Haar langzaam maar zeker in het publieke domein binnen dringt. Zie o.a. Elsevier Weekblad van 19 september 2020, waarin op blad 54 e.v. Bjorn Lomborg, over zijn boek ‘False Alarm. How Climate Change panic Costs us Trillions (..)’ ruim baan krijgt, waarbij opvalt, dat hij (1) de voornoemde vijf samenvallende grote lijnen van de apocalyps zoals omschreven in de publicatie van 2017 (wat voordien op tal van plaatsen door mij in het openbaar is beschreven) goed samenvat, maar waarbij (2) tevens opvalt dat hij de nodige en nuttige relatie tussen angst en bewustwording  en het nemen van repressieve en preventieve maatregelen tegen een dreigende ommekeer van de aarde ontkent of bagatelliseert, en hij (3) miskent dat diezelfde bewustwording al tot heel veel goede maatregelen heeft geleid en leidt, inclusief de door hem – terecht – bepleite  gedachte dat deze maatregelen met nuchterheid, effectief en efficiënt moeten worden georganiseerd en uitgevoerd. Waarbij ik eraan toevoeg, er is onnodig al veel tijd niet of niet voldoende benut, en de vraag is of we nog op tijd zijn.

Terug naar de vraag van deze post, de nieuwe ziekten.

In het onderstaande geef ik een ongekunstelde ware samenvatting van de boodschappen, die zijn ontvangen in séances: 

1. september 1988  Er komen meer besmettelijke ziekten, waar geen medicijnen voor zijn. 

2. séance 29 december 1989  Er gaan zoveel ziektes komen, dat er geen houden meer aan blijkt te zijn. 

3. séance 12 september 1992  Er zullen in Nederland veel nieuw ziekten komen. De ziektekosten kunnen niet meer opgebracht worden. Er zal een groot tekort zijn aan personeel. De regering zit dan met de handen in het haar. In China zal een burgeroorlog en een machtsomwenteling plaatsvinden, wat met veel doden gepaard zal gaan. 

4. séance zaterdag 28 mei 1994  Nu over deze grote veranderingen, want ik kan jullie dit gaan mededelen, dat de ijstijd, die gaat binnen afzienbare tijd al komen, want wij kunnen beslist niet blijven wachten tot die tijd is gekomen, maar alles zal vervlugd gaan worden, omdat er steeds meer mensen aan kanker en andere ziektes overlijden.  Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat er vele honderdduizenden en zelfs miljoenen mensen voor hun tijd al sterven.  Jullie denken dan is het jullie tijd, maar de vervuiling hebben jullie zelf gemaakt en niet wij. Ik kan jullie dit gaan mededelen dat er zeker miljoenen te vlug sterven en die hun taak niet hebben kunnen afmaken. Dat is dan ook de reden, dat wij alles laten vervluggen. Want als jullie alleen in het Oostblok gaan kijken. Daar is zo’n beetje 10 procent van alle grond die zij bezitten hoog vervuild en dat zullen ook in bepaalde gedeeltes geen goede kinderen meer kunnen geboren worden. (Zoals Tsjernobyl? Niet uitgesproken gedachte van GB). Daar kan ik op gaan antwoorden. Dat is een deel wat vele malen groter is als Nederland. Daar kan geen fatsoenlijk kind meer geboren gaan worden, want alles wat daar loopt, zal voor de dertig jaar al gaan sterven. Dit is hier al bekendgemaakt. Maar ook andere delen daar. In de Oeral ligt zoveel radioactief afval. En grote delen van de zeeën daar blijkt zo vervuild te wezen. Als dat gaat stromen door de wereld heen, dan zullen alle mensen afgeschreven gaan worden. Want daar ligt radioactief afval zo veel verspreid, dat daar geen leven mogelijk is over vijf à  zeven jaar. Want dan blijkt dat alles gaat lekken. Het radioactief afval loopt in de aardbol en in zee. Dit geeft zulke grote gevolgen dat de Himalaya-bom (bedoeld is de Hiroshima-bom, GB) daar beslist een hele kleine jongen bij zal wezen. In Amerika daar liggen ook vele gevaarlijke zones, maar in Afrika zijn grote dumpplaatsen, waar het Westen zo veel heeft gedumpt voor een klein beetje geld. Als dat zal verdwijnen in de grond en in zee, dan kunnen jullie het weer gaan schudden. Jullie begrijpen, dat er veel vervuiling overal aanwezig is, dat daar geen opruiming meer mogelijk zal zijn. Ik kan jullie gaan mededelen, dat Wij hebben besloten dat binnen afzienbare tijd de kanteling van de aarde gaat komen. Dan zal er voort een gletsjer los gaan komen in de Zuidpool. Die gaat dan de zee in. Dit geeft grote vloedgolven van honderden meters hoog. Die zal gaan razen over de zeeën heen. Jullie begrijpen dat daar veel land onder water zal komen. Maar er zal op andere plaatsen veel land aangespoeld gaan worden. Jullie land zal groter gaan worden, want jullie komen tegen Engeland aan gaan liggen. 

5. séance oktober 1994  Ik kan jullie dit gaan mededelen, dat er bijzondere ziektes gaan uitbreken binnen enkele weken, want dan zullen er bepaalde ziektes gaan komen in griepvirussen, die nooit gesignaleerd zijn en waar er vele doden door zullen gaan komen. Dit gaat over heel Europa heen. Zelfs Latijns-Amerika. (..)   

6. séance 17 januari 1998, nr 12,  (citaten:) “Ook jullie land wordt geteisterd voort, maar dat wordt    een sluimerende ziekte die gaat komen en dat zal een soort schimmelziekte wezen, die over jullie land gaat kruipen.”  “En Brazilië, daar gaat voort een ziekte uitbreken vanuit het milieu. Want ik kan jullie dit gaan mededelen dat deze ziekte over heel Brazilië heen gaat woeden. Het is beslist geen aids, maar wij zeggen maar een broertje daarvan.”  

7. séance 27 oktober 2001, verslag 24, (citaat:) Want ook jullie zullen voort geplaagd gaan worden met allerlei virussen, die op jullie worden losgelaten. Dit zal beslist in het begin van het aanstaande jaar al gaan gebeuren.”

In Boek III heb ik onder  hoofdstuk II.2., blz. 248 e.v. een overzicht van ziekten gegeven met commentaar. Het broertje van aids bleek de ziekte Zika te zijn. Die ziekte werd wereldwijd bekend in 2010-2014 door uitbraak van Zika in Braziilë. Zij werd in publicaties uit die tijd een ‘broertje van aids genoemd, ook al is beslist geen aids.

De boeken doen een les trekken, die niet alleen post-apocalyps nut heeft, maar die vooral nu nodig is. We hebben wederkerig respect en wederkerige geborgenheid nodig van allen voor en door en met allen, zonder discriminatie zoals omschreven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948.

Laren NH, zaterdag 26 september 2020, 22.55 uur PM NT.

 

Gerrit Bogaers

za, 09/26/2020 - 23:18

Kees de Haar, medium (1937-2018) "computermodel van 24-09-2020 schiet te kort: Antarctica zal in onze generaties op onverwachte momenten in reusachtige ijsmassa's eerst langzaam maar dan per sprong in één keer afbreken. Sprongsgewijs betekent met reusachtige schokken in een split van een geologische seconde." Zie Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, oktober 2017. Vandaag Laren NH, zaterdag 26 september 2020, 10.48 uur AM.

Toelichting:

In de NRC van donderdag 24 september 2020 stond bovenstaand artikel ‘Antarctica smelt spronggewijs”.

De in dat artikel genoemde wetenschappers bevestigen daarmee de uitkomst van deze voorspelling van De Haar, medium (1937 - 2018) over Antarctica.

Zie ‘Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven’, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, oktober 2017.

De geleerden baseren hun voorspelling op computermodellen die zeer terughoudend zijn ingericht. Namelijk gebaseerd op een geleidelijke schaal van opwarming, zonder daarbij rekening te houden met allerlei andere afbraakkrachten, die echter wel zijn doorgegeven langs paranormale weg aan De Haar.

Kees de Haar, van beroep metselaar, is in de ogen van wetenschapers een nitwit, een leek, een buitenstaander.  

Wat voor de wereld dwaas is heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Dit is voorspeld door Paulus in zijn brief aan de christenen van Korinthe I, vers 26-29.

In zijn  Lof der zotheid heeft Erasmus daarnaar verwezen. Uitgave Prisma, Uitgeverij Het Spectrum op blad 237 e.v..

Ik ken niemand anders dan De Haar, die daarvoor in aanmerking komt.

NRC donderdag 24 september 2020, Antarctica en aardwetenschap.orgegeven voorspellingen blijken zeer zeker niet gek. Alle grote lijnen daarvan komen uit. De driedelige studie is bij  SPR  aanwezig.

Vanuit de apocalyps van De Haar, meld ik dat het computermodel dat door de NRC is genoemd op 24 september 2020 te kort schiet: grote delen van Antarctica zullen in onze generaties op onverwachte momenten in reusachtige ijsmassa's eerst langzaam maar dan in verschillende sprongen in één keer afbreken. Sprongsgewijs betekent met reusachtige schokken in een split van een geologische seconde." Zie Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven, Mr G.J.A.M. Bogaers, Laren NH, oktober 2017.